Peakoosolek 2007: ESIMEHE ARUANNE

Avaldatud 7.6.2007, autor Tõnu Jugar

Kallid õed ja vennad, me vaatleme Eesti Liidu koguduste tegevust vastavalt liidu tööplaanile kolmeaastase tegevusperioodi raames. Oleme tänulikud Jumalale nii nagu Taavet seda juba minevikus väljendas:

Ps 9:2 Ma tänan Issandat kõigest südamest, ma kuulutan kõiki su imetöid.
Ps 16:7 Ma tänan Issandat, kes mulle on nõu andnud...
Ps 28:7 Issand on mu tugevus ja mu kilp, tema peale lootis mu süda ja ma sain abi...
Ps 34:2 Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus.

Oma tänusõnad tahan kogu südamest öelda ka kõigile oma kaastöölistele, Liidu juhatuse liikmetele, kõigile osakonna juhtidele ja kõigile koguduse liikmetele, kelle palvetele, kaastööle ja usaldusele toetudes oleme võinud töötada kogu möödunud tööperioodi vältel.

Minu jaoks isiklikult on need ligi kolm aastat olnud erilised, vaatamata varasemale kogemusele liidu töös. Minu jaoks oli see uus võimalus, uus usaldus ja täiesti teistsugune kogemus liidu meeskonna töös. Ilmselt ilma selle võimaluseta oleks jäänud minu hinge nii mõnigi küsimus vaevama - olen väga tänulik ja õnnelik.

Alustades 2004. aasta lõpuperioodil, seisis Liidu uus juhatus mitme tõsise probleemi ees, mis ahistasid kogudusi nende töös. Siin võiks nimetada mõnda : koguduste jutlustajate vahel valitsesid pinged, mis mõjutasid ka koguste liikmeid, koguduse liikmeskonna vähenemist, liidu tööplaanide lünklikkus ning koguduse juhtimises väljenduv ebakindlus.

Eesti liidu meeskond võttis endale eesmärgiks parandada suhteid jutlustajate, kuid ka üldiselt koguduseliikmete vahel ning anda igakülgset informatsiooni Liidu plaanidest ja tegevusest kogudustele.

1. Liit võttis oma tegevusplaani aluseks nn. C. Schwartzi kaheksa eduka koguduse tunnust või omadust. (1. Volitav juhtkond 2. Andidele orienteeritud teenimine 3. Innukas vaimsus 4. Funktsionaalsed struktuurid 5. Inspireeriv jumalateenistus 6. Mitmekülgsed väikegrupid 7. Vajadustele suunatud evangelism 8. Armastavad suhted)

2. Liit korraldas kogudustele misjonitöö seminari, mille käigus püüti välja selgitada, millised on kogudustes kõige suuremad puudused nii-nimetatud miinimum faktori leidmise kaudu.

Selgus kolm erilist kogudustes olevat vajadust: I Armastavad suhted; II Inspireeritud juhtimine; III Funktsionaalsed struktuurid.

3. Liit korraldas regulaarselt jutlustajate kokkutulekuid, kus selgitati olukorda, palvetati ühtsuse ja paremate usalduslike suhete pärast. Räägiti koguduse juhtimisest ning koguduse osakondade tööst jne. Siinjuures on oluline esile tuua meie uniooni ja divisjoni poolset abi.Alates juhtimisalasest koolitusest, misjonitöö seminaridest liitude ja uniooni juhtide ning siia lisaks kõik need seminarid ja koolitused, mis on läbi viidud pastorite, koguduse osakondade juhtide ja liikmete jaoks. - Nimetame mõned: finantsidega seotud, kümnise seminar, (BAUCi laekur Zigurds Laudurgs ) LD misjoni seminar, (TED Puijc, Kovacs-Biro) Jutlustajate igakuised õppeesmärgilised koosolekud, (regulaarse uniooni poolse osavõtuga) Mõned osakonna juhtidest on saanud käia liidu toetusel välismaal erialasel koolitusel, (pere ja naiste töö, tervisealane, kirjandusalane, kommunikatsioonialane...) Peale eelnimetatute veel need õppepäevad mida liit on korraldanud oma kohalike jõududega: misjoniseminar, (osakonna juht David Nõmmik) hingamispäevakooli seminar, (juht Mati Ploompuu) pere ja naisteseminar (juht Anne Vahtramäe) ja veel muud üritused, lastetöö alal, kommunikatsiooni teemal, vanglatöö, jne)

4. Kogudustes on toimunud teatud edasiminek, samas mõistame, et meil on veel palju arengumaad. Kogudusi on endiselt Liidus 19, kuid juurde on tulnud väikeseid gruppe (6) kokku 25 - plaanis on kolme koguduse rajamine - Tallinna, Tartu ja Ida-Virumaale - Jõhvi ümbrusesse.

Mõned aastad on juba kogudus vähenemise dententsis, kuid nüüd on märgata ka selles osas mõnevõrra positiivset arengut (statistiline ülevaade sekretäri aruandes).

2006. aastal on peetud 6 globaalmissioni seminari, 2007.a. on plaanis veel 5 seminari.

5. Heameel on tunnistada, et eriti Ida-Virumaal on toimunud suur edasiminek, nii suhetes, koostöös liiduga, misjonitöös, mis otseselt peegeldub uute ristitavate näol.

Tänu Issandale iga positiivse arengu eest!

6. Liidu töö üheks tähtsaimaks eelistuseks on noorte inimeste kaasamine koguduse tegevusse.

Noortele toimuvad kalenderplaanis ette planeeritud regulaarsed üritused: noortepäevad, palli- ja piiblipäevad, laagrid ja matkad. Samal ajal toimuvad iga koguduse juures oma lokaalsed üritused, noorte palverühmad, väikesed grupid, noorte koosolekud jne. - Tänusõnad noorte juhtidele, eesotsas Andres Ploompuu ja Viktor Nõmmikuga.

Eesmärgiks ei ole ainult kogu liidu kogudusi haaravad üritused, vaid lisaks on pööratud erilist tähelepanu lokaalsele noorte tegevusele. Siinjuures silmas pidades noorte erinevaid huvisid ja talente.

7. Omaette märkimist väärib laste ja rajaleidjate tegevus, mis on aastatega hoogu võtnud ning toimib kohati hea intensiivsusega. Peetakse laste laulupäevi ja rajaleidjad täidavad oma huvitavaid programme. 2006. aastal võtsid mitmed rajaleidjad ja nende liidrid osa Taanis toimunud rajaleidjate kokkutulekust, mis positiivselt on noori innustanud.

8. Toimivad ka naiste ning pere osakonnad. - Naistetöö raames tehakse palvepäevi, toimivad naiste palvegrupid. Perekondadele on oma päevad ja suvel ühislaager.

9. Veel üheks oluliseks liidu eesmärgiks on olnud tõsta jutlustaja ameti mainet, tõstes erialase hariduse esiplaanile ja ka parandades jutlustajate olme ja elatustingimusi. 2006. aasta jooksul on oluliselt suurenenud jutlustajate palkasid, seda on võimaldanud hea kümnise kasv, mis kõneleb ka meie koguduste liikmete ustavusest ja samal ajal seab jutlustajatele kõrgendatud eesmärgid. Liidu juhtkond on läbi viinud pastoritega intervjuusid, välja selgitamaks pastori töös esinevaid raskusi, julgustades ja aidates tööd planeerida.

10. Liidu üheks tõsiseks probleemiks on jutlustajate pealekasvu küsimus. Püüame teha kõik, et jutlustaja amet oleks au sees, ning noored näeksid selles tõsist väljakutset, mille nimel alustada õpinguid. Praegu õpib Eestist Newbold Kolledžis pastori eriala 4 inimest, liidu lähetusega kolm. Soovijaid on mitmeid magistri õppesse. Vajadus oleks siiski enamaks, et veel mõni noor inimene otsustaks pastori ameti kasuks.

11. Liidu töö arengu visioon. - Oma veendumust väljendades usun, et ka edaspidise liidu ja koguduste misjonitöö arengu aluseks peaks jääma märksõnana “SUHTED” - Loomulikult esmane ja olulisim on iga koguduseliikme ja töötegija isiklik suhe Jumalaga, mille tähtsaim osa on Piibli uurimine ja palveelu. Edasi minnes koguduse sisestest suhetest, näeks suurema misjoniperspektiivina ümbritsevale ühiskonnale suunatud suhete arendamist. Selleks tuleks paremini välja selgitada, millised on ühiskonnas olevate erinevate inimgruppide konkreetsed vajadused. - Tööks konkreetsete huvigruppidega püüda rakendada koguduses olevaid talente ning võimalusi. Näen edaspidiseks koguduse kasvuks vajalikuna kommunikatsiooni osa suuremat tähtsustamist. Seega mõtlen - internetievangelismi ja ka muid tänapäevaseid kommunikatsiooni vahendeid. Jätkamist vajaks ka väikeste gruppide töö arendamine.

Kahel korral möödunud tööperioodi jooksul on peetud üle Eestilisi adventkoguduste kevadpidustusi, mis on olnud heaks võimaluseks koguduste töö tutvustamiseks ning suurepäraseks suhtlemise ajaks, ühendades meie koguduse vanu ja noori ning võiks ka tulevikus olla meie visiitkaardiks ühiskonnale.

Jumala õnnistusi edaspidiseks soovides

AKELi esimees
Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat