Kogudusejuhid väljendasid muret teoloogiliste sõlmkohtade pärast

Avaldatud 25.10.2021, allikas Adventist Review

See artikkel on koostatud peakonverentsi presidendi kantselei poolt. -Toimetajad


Tänavuse seitsmenda päeva adventistide koguduse peakonverentsi aastakoosoleku kesksed küsimused olid seotud meie koguduse sõnumi ja misjonitööga. Seda rõhutati 11. oktoobri kolmes ettekandes, millele järgnes elav arutelu.

Ettekande pidasid Mark Finley, Artur Stele ja Michael Ryan. Finley loetles enda ettekande alguses kümme teoloogilist teemat, millega kogudus 21. sajandil silmitsi seisab, Finley lisas, et neid punkte võiks lisada veelgi.

1. Pühakirja autoriteet

Kas Piibel on kultuuripõhine? Kas Piiblil on autoriteet teaduse, prohvetikuulutuste, elustiili ja doktriinide valdkonnas? Finley vastas: seitsmenda päeva adventistid usuvad tänini, et Piibel on Jumala eksimatu ja autoriteetne Sõna.

2. Adventistlik identiteet

Kas seitsmenda päeva adventistide kogudus on jumalik liikumine, mille Jumal on ellu kutsunud eesmärgiga valmistada inimesi ette Tema teiseks tulemiseks või on see üks paljudest kogudustest ja religioonidest? Kes me oleme ja mis on meie mõte? Finley kinnitas: seitsmenda päeva adventistid on prohvetlik liikumine, mil on prohvetlik sõnum ja jumalik missioon.

3. Prohvetikuulutuste tõlgendamine

Finley kordas küsimust, mis on koguduses paljude huulil: kas Taanieli ja Ilmutusraamatu prohvetikuulutused on olulised ka 21. sajandil või peame oma arusaamad prohvetikuulutustest ümber hindama? Toetudes aastakümnete pikkusele kogemusele, vastas Finley, et „Taanieli ja Ilmutusraamat kõnelevad lõpuaja põlvkonnale veel valjemini".

4. Loomine ja evolutsioon

Kas 1. Moosese raamatu esimesed 11 peatükki on tegelike sündmuste ajalooline aruanne või on need allegooriline seletus selle kohta, kuidas Jumal ajastute eest tegutses? Kas on vahet, mida inimene maailma loomise ja ülemaailmse veeuputuse kohta usub? Finley väitis: „Seitsmepäevase loomisnädala sõna-sõnaline uskumine on kogu Piibli ankur ning see annab meie olemasolule mõtte.“

5. Jeesus ja doktriinid

Noorte adventistide seas kogub hoogu mõtteviis, et Jeesus ja doktriinid ei ole üks ja sama. Finley sõnas: „Nad näevad, et doktriini rõhutamine on legalistlik. Missugune on Jeesuse ja Pühakirja doktriinide seos? Jeesus ja Tema õpetused on lahutamatud. Kristuse vastuvõtmine tähendab nende põhimõtete vastuvõtmist, mida Ta õpetas.“

6. Pühakirjast lahknevad moraalsed teemad

Pastor Finley rääkis, et „koguduse juhtkond peab aina enam seisma silmitsi selliste teemadega nagu abieluväline kooselu, ebapiibellik abielulahutus ja uuesti abiellumine ning LBGTQ+ teemad. Kas nende praktikate vastu seismine on armastusetu ja lahkusetu?“ Kinnitades, et seitsmenda päeva adventistid peavad jääma ustavaks Piibli õpetustele, ütles Finley: „Piibli väärtused ja Jumala selged juhised kutsuvad meid olema maailma moraalses pimeduses ja peataolekus valguseks.“

7. Adventväsimus

Adventistid on üle 175 aasta „kuulutanud Jeesuse peatset tulekut“, sõnas Finley. Ta esitas selle kohta kolm küsimust: „Kas me usume ikka veel, et Ta tuleb peagi? Kas Kristuse tulemise lähedusest jutlustamine on selle viibimise valgel ebapiibellik? Kuidas saame motiveerida liikumist, et see valmistuks Issanda peatseks tulekuks?“ Finley julgustas sellest ootusväsimusest üle saamiseks uurima Pühakirja. „Adventistid usuvad, et Pühakiri õpetab, et Jeesuse tulemine on lähemal, kui me arvame.“

8. Pühamu ja eeluurimiskohus

„Alates 1970ndate lõpust ja 1980ndate algusest on üha kasvanud nende osakaal, kes seavad 1844. aasta kahtluse alla,“ ütles Finley. „Paljud ei usu taevase pühamu ideed. Kuidas kogudus nende teemadega tegeleb?“ Jumala Sõnale toetudes saame kinnitada, et eeluurimiskohus ja pühamu on tõelised, piibellikud uskumused ja need on siiani adventistliku teoloogia keskmes, et valmistada inimesi ette Jeesuse tulemiseks.

9. Ellen White ja jumalik inspiratsioon

Finley rääkis, kui oluline on kuulata prohvetliku kuulutamise vaimuanni poolt inspireeritud Ellen White’i nõuandeid: „Saatana eesmärk on nõrgestada koguduse usku, kuna teistmoodi ei saa ta inimesi enda pettuste võrku.“ (Kiri 40, 1890)

10. Adventismi ümberkujundamine

Finley märkis lõpetuseks, et „jumalateenistuse rõhk on nihkunud Sõna-keskselt teenistuselt, mil on elumuutev vägi, emotsionaalsemale teenistusele, mille eesmärk on täita „otsija“ vajadusi muusika ja lühikeste lugude, mitte piibelliku jutlustamisega“. Finley ütles, et seitsmenda päeva adventism on liikumine, mille Jumal on ellu kutsunud oma prohvetliku sõnumiga, mis tuleb viia maailma ja mis põhineb Pühakirjal ja selle autoriteedil, mis omakorda meid juhendab ja õpetab.“

Pühakirja autoriteet

Artur Stele tegeles oma ettekandes Pühakirja autoriteediga ja tõlgendamise teemaga – kuidas Piiblit lugeda ja mõista? Ta rääkis, et saatan on algusest peale innustanud inimesi Jumala Sõnas ja selle autoriteedis kahtlema. Saatan kasutab neid taktikaid ka täna.

Keskajal oli Piibel olemas vaid ladina keeles, mis tähendas, et preester pidi seda selgitama. Üks reformatsiooni võimsamaid tulemusi oli see, et Piibel sai kättesaadavaks.

Täna ründab saatan Jumala Sõna erinevail viisidel, kaasa arvatud piiblitõlgenduse kriitilis-ajalooline meetod, mille järgi Piiblit tuleb lugeda, lähtudes kultuurist. Stele ütles, et „kuigi Piiblis on palju kultuuri ja ajalugu, ei sõltu selle lugemine kultuurist ja ajaloost“.

Need, kes kasutavad Pühakirja lugemisel postmodernset kriitilist lähenemist, muutub Piibli tekst ja selle autori kavatsus vastavalt sellele, mida lugeja sellest tekstist otsib. „Jumala-kesksuse asemel on lugemise keskmes inimene,“ ütles Stele. Selmet küsida, mis on tõde, küsib lugeja: mis on tõde minu jaoks?

Piisavalt suur arm

Michael Ryan rääkis, et seitsmenda päeva adventistide koguduses aina enam pead tõstev individualism väidab, et adventkoguduse teoloogia on tume ja teised kristlikud kogudused ega mittekristlik maailm ei kiida seda kunagi heaks, et meie noored lahkuvad seetõttu kogudusest ja et meie koguduse liikmed ei saa seetõttu kogeda Piiblis räägitud vabadust, mida omakorda tõlgendatakse ilma piirideta eluna. Neid hääli on kuulda meie kogudustes ja laagrikogunemistel, need peegelduvad koguduse uuringutes. See kultuur on päris,“ rõhutas Ryan.

Seejärel rääkis Ryan, kuidas seitsmenda päeva adventistide uskumused on täidetud armuga. „Selle arusaama keskmes, kui suur on Jumala arm, peab olema arusaamine, et Jumala arm on absoluutselt igas Piibli sõnumis,“ ütles Ryan.

Piibel ei jäta ruumi hüperarmule – filosoofiale, mille järgi inimese elu ei vaja uuendust. Seitsenda päeva adventistid usuvad, et armu poolt pakutu vastuvõtmine laiendab armu.

Ryan näitas, kuidas doktriinid ja arm on omavahel seotud ja neid ei saa eraldada. „Arm on andnud meile märgid Kristuse tulemisest. Arm on andnud meile Jumala Sõna. Arm on andud meile tõotused ja arm on andnud meile Kristuse õiguse. Armus on meile andeks antud ja arm on andnud ikke, mis on kerge.“

Kogudusejuhtide vastukaja

Paljud kogudusejuhid väljendasid tänu nende ettekannete eest ja võimaluse eest osaleda arutelus.

„Aitäh, et aitate meil sõnastada teoloogilist reaalsust, milles me elame,“ ütles Hiina uniooni president Robert Folkenberg jr. Mõeldes loomisele ja evolutsioonile, rääkis Folkenberg värskest koguduseliikmest, kellele öeldi, et Piibel on tõde, kuid esimesed peatükid mitte, tõde on evolutsioon. Värske kristlane küsis seepeale: „Kui esimesed peatükid ei ole tõde, millal siis Jumal tõde hakkab rääkima?“ Folkenberg sõnas, et enamus teisi kristlikke kogudusi ei usu enam loomist ja lisas: „Me peame püsima kindlalt uskumisel, et Jumal on selle maailma looja, et maailm loodi seitsme päevaga – me peame seda tegema ka siis, kui oleme jäänud üksi.“

Inter-Euroopa divisjoni peasekretär Barna Magyarosi väljendas muret nende noorte pärast, kes kõigi nende teemadega rinda pistavad. „Me peame kogudusejuhtidena olema võimelised looma koostöös oma teoloogidega platvormi, kus võiks toimuda aus arutelu ja kus räägitakse päris probleemidest, kus me saame vastata oma koguduse kõrgesti haritud noortele Piibli-põhiste ja läbiuuritud vastustega. Meil peab olema rohkem vastuseid, kui mitte kõiki. Kui meie pastorid, õpetajad, teoloogid ja kogudusejuhid kõik selle nimel koos pingutavad, siis võime olla kindlad, et meie noored seisavad oma uskumuste eest.“

„Ma hindan neid arutelusid kõrgelt,“ ütles Põhja-Ghana uniooni president Kwame Kwanin, kes kinnitas, et kõik need teemad on ajamärgid. Ta kinnitas, et „me ei peaks end piirama sellega, mida uurime aastakoosolekul või oma divisjonis. Me peame tegelema oma kogudustega, et seal saaks toimuda iga koguduseliikme äratus. Me peame hoolitsema oma liikmete eest, olema neile mentoriks, eriti noortele.“

PK praegune president Ted Wilson selgitas, et nende ettekannete eesmärk oli anda uuesti märku, millega me silmitsi oleme. Ta ütles, et lihtsakoeline tegevuste hääletamine ei ole tõhus, „kui igaüks meist ei jutlusta ja ei näita tõde“. Ta ütles, et seda saab teha vaid Kristuse õiguses. „See on midagi, millega igaüks meist peab tegelema oma südames,“ ütles Wilson. „Iga aastakoosoleku osaleja on kogudusejuht. Las Jumal räägib sinu kaudu. Meie inimesed soovivad sinult tõde kuulda!“

„Ärge laske endast mööda minna võimalust toetuda Jumala Sõnale – alates 1. Moosese raamatu 1. peatükist kuni Ilmutusraamatu 22. peatükini – iga peatükk, iga salm, iga sõna. Me ei usu sõna inspireeritusse, me usume mõtte inspireeritusse. Aga Jumala Sõna on absoluutselt ülioluline. Töötagem sel olulisel teekonnal koos,“ kutsus Wilson üles.

Ettekannete materjale saab alla laadida tekstifailina, aga vaadata ka videona. Samuti on järelvaadatav ettekannetele järgnenud arutelu.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat