Eelija ning Jeesus

Avaldatud 14.11.2016, autor Toivo Kaasik, allikas Meie Aeg

"Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega."

Malaki 3:23-24

Nende sõnadega lõppeb eestikeelne Vana Testament. Lugedes neid ridu, võib selle väikese prohvetiraamatu autori kirjasule läbi näha, et Issanda päeva tulekut on maailmas oodatud juba ammu. Kuigi suur ja kardetav Issanda päev on alles ees, toimus käesoleva pühakirjateksti esimene vaatus umbes 2000 aastat tagasi.

Advendiaeg viib kristliku maailma Jeesuse sündimise pühade − jõuludeni. Ristikogudus elab ootamise ajas. Võib öelda, et see ootamise aeg on, nii-öelda, kahekihiline. Maise pühana oodatakse peagi saabuvaid jõule, aga ristiinimese kogu elu täitev ootus, usu eesmärk, on Jeesuse tuleku ootus. Seda enam mitte väikese lapse, vaid taeva ja maa Kuningana.

Pidu on siis pidu, kui seda oodatakse ja selleks on valmistutud. Piiblis on kirjutatud, kuidas Israeli rahvas oli oodanud ja ootas Jumala tõotuse täitumist, mille järgi "naise seeme purustab mao pea". Oodati, et Jumal läkitab selle, kes purustab kurja.

Malaki raamatu kolmandas peatükis on kirjutatud Issanda teevalmistaja inglist ja Eelijast, kes samuti Issandale teed valmistab. Mt 11:13, 14 nimetab Jeesus Ristija Johannese oodatud Eelijaks.

"Kõik Prohvetid ja Seadus on ju ennustanud Johanneseni, ja kui te nõustuda tahate: tema on Eelija, kes pidi tulema."

Nimepidi räägitakse Ristija Johannesest Uues Testamendis, Piibli jaotuse järgi kuulub ta sinna. Samas, nii Malaki raamatu lõpusalmide järgi kui ka lunastusloo ülesehitust silmas pidades on Johannes viimane ja Jeesuse sõnade kohaselt suurim Vana Testamendi prohvet.

Piibli keelekasutuse kohaselt oli Johannes "suurim prohvetitest", kes käis Jeesuse eel. Johannes on Malaki raamatu kirjateksti "Eelija, kes pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole".

Kui Johannese juurde saadetud preestrid ja leviidid tema staaatuse kohta küsisid, väitis Johannes, et tema pole Eelija. Oma tagasihoidlikkuses väitis ta veelgi, et ta ei ole üldse prohvet (Jh 1:19, 21). Leian, et siinkohal võib püstitada hüpoteesi, mille järgi lisaks juba mainitud tagasihoidlikkusele oli selline seisukohavõtt vajalik küsijatelt Johannese sõnadest pahatahtliku kinnihakkamise võimaluse elimineerimiseks. Ometi oli Johannese kuulutus see, mida prohvetid olid ette kuulutanud: "Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!" Johannes valmistas rahvast ette omaaegse suure tõotuse täitumisele.

Johannese jutluse keskne sõnum oli teerajaja sõnum. Eelpool mainitud küsijaile iseloomustas Johannes ennast Jh 1:23 sõnadega: "Mina olen hüüdja hääl kõrbes: Tehke tasaseks Issanda tee,nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud."

Preestrite ja leviitide küsimused näitasid, et Messiat ja Tema eel tulevat Eelijat osati oodata. Samas näitas ajaloo käik, et kui Eelija ja Messias tulid, ei tuntud neid ära.

Eelija tuleku ootusest, Jeesuse aja kirjatundjate usust tema tulekusse enne Messiat, on kirjutatud Mt 17:10 −13.

Jeesus seevastu nimetab Johannese ilma kõhkluseta Eelijaks. Mt 11:13, 14 on kirjutatud: "Kõik Prohvetid ja Seadus on ju ennustanud Johanneseni, ja kui te nõustuda tahate: tema on Eelija, kes pidi tulema."

Oma aktiivse tegevuse ajal kohtus Johannes Jeesusega mitmel korral. Ühe sellise kohtumise huvitava tagajärjena kaotas Johannes kaks oma jüngrit, kui need tema kuulutuse peale Jeesusele järgnesid. Johannese jutlus oli valmistanud tema oma õpilaste südames tee Messia tulemisele.

Tõmban nüüd väikese paralleeli Jeesuse esimese ja teise tulemise vahele. Malaki raamatu kirjatekstis räägitakse suure ja kardetava Issanda päeva tulemisest, mis täna peaks ristiinimese juhtima Kristuse teise tuleku mõtete juurde. Aga sellist paralleeli tõmmates kerkib paratamatult üles küsimus: Kus on Jumalast tõotatud prohvet Eelija, kes tuleb enne Issanda päeva? Mille järgi teda ära tunda võib?

Vana Testamendi prohvet Eelija tunti omal ajal ära tema karusnahkse kuue ja nahkvöö järgi. Oma väimuselt sarnanes Ristija Johannes temaga päris palju. Tema riietuseks oli kaamelikarvust kuub ja samuti nahkvöö, nagu Eelijal. Viimase puhul oli tema karusnahast kuub piisavalt eriline tunnusmärk, millise välimust iseloomustava tõiga järgi Israeli kuningas Ahasja teda eksimatult ära tundis. Siiski ei olnud sarnane riietus Eelija ega Ristija Johannese kuulutusega seotud. Nende kahe mehe prohvetitöö sisu oli kutsuda rahvast Jumalat järgima.

Kui lähtuda sellest, et omaaegne prohvet Eelija on äratuntav tema sõnumist, siis mis on Eelija sõnum tänase maailma väga kirjul usuturul, kus erinevaid pakkumisi on vist rohkem kui iial varem? Mille järgi teevad inimesed üldse täna kindlaks Jumalalt pärineva sõnumi autentsuse?

Issanda Jeesuse nõuanne on, et puud tuntakse tema viljast. Vähemalt tehnilisest küljest on evangeeliumi sõna levitamine lihtsam kui kunagi varem. Selleks pole vaja Eelija ega Ristija Johannese kombel kuulajaid enda ümber koguda, piisab vaid kättesaadavatest meediakanalitest. Milline aga on Eelija kuulutus, mida maailm vajab?

Eelijal ja Johannesel oli osadus Jumalaga. Nad tundsid Jumalat ja uskusid sõnumisse, mida edasi andsid. Nende sõnum ei olnud idealistlik kõnekõmin ega ka tähenärimine. Nii Eelija kui ka Ristija Johannes kutsusid rahvast üle meelt parandama ja Jumalasse uskuma, tema järel käima. Seesama, mida nende endi elu sisaldas.

Ristija Johannes ja Eelija panid oma kutsumuse elluviimise nimel kõik mängu. Nad ei elanud iseendale, vaid tulevale Messiale. Kui Johannes Jeesusega kohtus, osutas ta rahva ees temale, öeldes: "Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu." Niisamuti on ristiinimese ülesanne osutada Jeesusele igaühe ees, kellega ta elus kohtub.

Ristiinimene on siin maailmas vaid Jumala hääletoru. Tema igapäevane kuulutus on Petlemma öö inglite sõnum: "Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale..."

Ma ei julge kindlalt väita, kes saab või saavad olema konkreetselt need Eelijad, kes pööravad vanemate südamed jälle laste ja laste südamed vanemate poole enne, kui tuleb Issanda päev. Igal juhul on aga sellest teadmisest olulisem teadmine, et ristiinimesel on eesõigus teha sama tööd, mida tegi omal ajal Ristija Johannes. Kuulutada Issanda päeva tulemist. 

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat