Kooskõla üleilmse kogudusega. Vastuvõetud dokumendi taustalugu

Avaldatud 25.10.2018, allikas Adventist News Network

Pühapäeval, 14. oktoobril võttis peakonverentsi nõukogu häältega 185–124 vastu dokumendipealkirjaga Regard for and Practice of General Conference Session and General Conference Executive Committee Actions (Peakonverentsi töökoosoleku ja nõukogu otsuste järgimise kohta). See otsus oli jätkuks 2017. aasta aastakoosoleku otsusele.

Vastuvõetud dokumendi eesmärk on kaitsta koguduse kui organisatsiooni Jumalast antud ja Piiblil põhinevat autoriteeti ning luua raamistik leppimisprotsessiks, et koguduse organisatsioonid saavutaksid kooskõla üleilmse koguduse ja selle otsustega, mis on vastu võetud kõrgeima juhtorgani poolt – peakonverentsi töökoosolekul ja peakonverentsi nõukogus.

Vaata dokumendi küsimuste-vastuste lehte siit (inglise keeles).

14. oktoobril anti üle 300 nõukogu liikmele, kes olid tulnud kohale kõikjalt maailmast, ning sadadele kutsututele Kelloggi Arenal täielik taustateave kõnealuse dokumendi kohta, kaasa arvatud vastused küsimustele, mis puudutavad dokumendi eesmärki ja protsessi.

Kokkuvõtlikult näidati, et

1. Dokumendi aluseks on sadade kogudusejuhtide sisend üle maailma.

2. Pea kolm neljandikku kogudusejuhtidest andis teada, et peaksid olema tagajärjed koguduse organisatsioonidele, mis ei tegutse kooskõlas koguduse otsustega.

3. Dokument on täielikus kooskõlas koguduse põhikirja ja peakonverentsi tööjuhisega.

4. Dokument loob võimaluse Kristuse-keskseks lähenemiseks, kui tööjuhisega on vastuollu mindud, julgustades lähimat kogudusetasandit probleemi lahendama.

5. Dokument sisaldab hoolikalt sõnastatud meetmeid, et kaitsta kogudust “Kuningliku võimu”, keskse autoritaarsuse ja hierarhilise struktuuri vastu.

„Selle dokumendi alge pärineb teilt, see on teie dokument,” ütles Seitsmenda Päeva Adventistide Peakonverentsi esimees Ted N. C. Wilson nõukogu liikmetele. „Meie peamine küsimus on: kas organisatsioonid peavad ise olema tahtlikud alluma reeglitele, mille nad ise on sõnastanud?”

 

Ühtsuse järelvalve komitee (Unity Oversight Committee, UOC) väärtused

UOC esimees Michael Ryan selgitas komitee tööpõhimõtteid ja protseduurilisi väärtusi:

* läbipaistvus – anda avalikkusele päevakajalist teavet;

* laialdane informatsioon – koguda informatsiooni kogudusejuhtidelt, kes esindavad koguduse liikmeskonda;

* lühidus – dokument peab olema lihtsasti mõistetav ja lühike;

* kohaldatavus – et säilitada kooskõla peakonverentsi põhikirja ning tööjuhistega;

* tunnustamine – peakonverentsi töökoosoleku otsuste tunnistamine autoriteedina.

Dokument on tugineb nii kvalitatiivsetele kui kvantitatiivsetele andmetele, mis koguti neljateistkümnel koosolekul, mis peeti igas divisjonis ja Lähis-Ida unioonis, kus osales 137 uniooni esimeest ja 683 teist koguduse juhti. Samuti koostati Peakonverentsi arhiivi-, statistika- ja uuringuteosakonna (ASTR) poolt uuring, mis saadeti laiali 137 uniooni esimehele üle maailma. Küsitlus oli mitmekeelne ning vastajaid oli 100%.

 

Uuringu tulemused

Uuringu tulemustest selgus, et pea 75% uniooni esimeestest vastas, et koguduse tasanditele, mis ei tegutse kooskõlas üleilmse koguduse otsustega, võiks kohaldada asjakohaseid tagajärgi, ütles ASTRi direktor David Trim.

Trim tõi esile, et kuigi hääletusele pandud dokument ei vasta kõigi ootustele, „jõuti üksmeelele peamises: vastuolu ei saa ignoreerida ja sellele peaksid järgnema tagajärjed – selles tähenduses, kuidas meie kogudus organisatsioonina toimib”.

 

Dokument on seaduslik

Pärast David Trimi ettekannet kinnitas Karnik Doukmetzian, peakonverentsi ja Põhja-Ameerika divisjoni nõunik, et see dokument on kooskõlas koguduse põhikirjaga.

„Kui [pärast dokumendis sõnastatud protseduuri järgimist] ei ole kooskõla [koguduse tööjuhisega] saavutatud, on organisatsiooni või selle juhi distsiplineerimiseks kolm võimalust,” ütles Doukmetzian dokumendi sisu kokku võttes. „Organisatsiooni hoiatamine, organisatsiooni juhtide avalik noomitus või praegu kehtiva tööjuhise punkti „Põhjendatud eemaldamine” (Removal for Cause) rakendamine. Ükski neist võimalustest ega ka sõnastatud protsess ise ei lähe vastuollu peakonverentsi põhikirjaga, mille järgi me kõik oleme olnud nõus tegutsema,” kinnitas ta.

 

Käitumisjuhis juhtidele

Komitee sekretär Hensley Moorooven selgitas oma ettekandes, et „kooskõla tööjuhisega on seitsmenda päeva adventistide juhtide seas olnud pikaaegne tegutsemisstandard”.

Pöördudes nõukogu liikmete poole, küsis ta: „Mis hoiab kogudust koos?” Meie igapäevane alistumine Pühale Vaimule. Või meie tahtlikkus püüelda koosolemise poole. Meie pühendumine üleilmsele misjonitööle. Tööjuhis on seega ühtsuse tulemus, mitte selle põhjus.

„Ma ütleksin teile,” sõnas Moorooven, „et esimene samm koguduse lõhestamise poole tehakse siis, kui juht otsustab minna selle vastu, milles me oleme juba koos kokku leppinud. See dokument ei lõhesta kogudust!”

Moorooven lisas, et „tööjuhis esitab koguduse ametnikele ootusi, et nad tegutseksid kooskõlas selle raamatuga [tööjuhisega]”.

Seejärel tsiteeris ta tööjuhist: B 15 10 Tööjuhise järgimine on kohustuslik - 1 Peakonverentsi tööjuhist peavad täpselt järgima kõik koguduse organisatsioonid igal po maailmas. Iga koguduse organisatsiooni tööd tuleb korraldada täielikus kooskõlas Peakonverentsi ja selle divisjonide tööjuhistega.

B 15 15 Ametnikud [peavad] töötama kooskõlas tööjuhisega - Ametnikelt oodatakse, et nad töötavad kooskõlas Peakonverentsi tööjuhisega. Neil, kes näitavad üles võimetust või tahtmatust korraldada oma tööd kooskõlas tööjuhisega, ei peaks nende valijad või juhtorganid/nõukogud oma töös jätkata lubada.

Moorooven selgitas, et need juhised on olemas olnud juba aastakümneid. “Kooskõla tööjuhisega on seitsmenda päeva adventistide juhtide jaoks olnud toimimise põhimõtteks pikka aega ja see dokument, mida teile esitletakse, on välja kasvanud samast põhimõttest,” ütles ta.

Dokumenti nõukogule hääletamisele andes, sõnas Michael Ryan: “Teile esitatakse hoolikalt läbikaalutud dokument, mis tegeleb erinevate mittevastavustega; see protsess loob filtrid ja kaitsesüsteemi nii võimu meelevaldse kasutamise kui ka sihiteadliku allumatuse vastu selles, mille osas on koos kokku lepitud. Kui te seda ettepanekut kaalute, palun teil meeles pidada, et üle kahe kolmandiku üleilmse koguduse tasandite juhtidest usub, et neid misjonipõlde, liite ja unioone, mis keelduvad tegutsemast kooskõlas sellega, mida ülemaailmse koguduse esindajad on koos arutlenud ja milles kokku leppinud, tuleks kuidagi mõjutada.

Uue Testamendi usklike ühtsuse keskmes on koguduse organisatsioon. Ilma koguduse organisatsioonita ja peakonverentsi töökoosolekul tehtud ühiste otsustega mittenõustumisel, on kogudusel oht killustuda ja triivida kongregatsionalismi suunas.

Peakonverentsi juhtide palve on, et see dokument aitaks säilitada üleilmse koguduse ülesehitust, nii et me saaksime viia ellu Jeesuse käsku kuulutada evangeeliumi igale rahvale, suguharule, keelele. On ju meie koguduse struktuuri peamine eesmärk edendada Kristuse-keskset, Piiblil põhinevat ja Vaimu väest juhitud misjonitööd.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat