Serubbaabel ja Sakarja

Avaldatud 20.9.2022, rubriik Päeva sõna

Aga prohvetid Haggai ja Sakarja, Iddo poeg, astusid prohvetlikult üles juutide ees Juudamaal ja Jeruusalemmas Iisraeli Jumala nimel, kes oli üle nende. Siis Serubbaabel, Sealtieli poeg, ja Jeesua, Joosadaki poeg, võtsid kätte ja hakkasid Jumala koda Jeruusalemmas üles ehitama; ja nendega olid koos Jumala prohvetid, kes neid toetasid. Esra 5:1, 2

Issanda koda üles ehitades oli Serubbaabel kohanud mitmesuguseid raskusi. Alguses tegi vastuseis „Juuda rahva käed lõdvaks ja hirmutas neid ehitamast“ ning vastased „peatasid neid väevõimuga“ (Esra 4:4, 23). Kuid Issand oli tulnud ustavatele ehitajatele abiks ja ütles nüüd prohvet Sakarja kaudu Serubbaabelile: „See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Mis sa ka oled, suur mägi, Serubbaabeli ees? Sa muutud tasandikuks! Tema toob esile tipukivi hüüete saatel: „Ilus, see on ilus!““ (Sakarja 4:6, 7)

Jumala rahva ajaloos on alati olnud suuri, ületamatuna paistvaid raskuste mägesid, mis on kuhjunud nende ette, kes on püüdnud täita Jumala avatud plaane. Sellised takistused on Issand lubanud tulla usuproovina. Kui need piiravad meid igast küljest, siis on just aeg usaldada Jumalat ja Tema Püha Vaimu väge. Me ei pea oma jõuga hakkama saama, vaid Issanda, Iisraeli Jumala jõuga. Rumalus on rajada oma usaldus inimesele või võtta lihalik käsivars oma abiks. Peame usaldama Issandat, sest Temas on igavene jõud. Tema, kes vastusena usutegudele ja -sõnadele tegi oma sulase Serubbaabeli tee puhtaks, on suuteline kõrvaldama kõik Saatana kavandatud takistused, mis on mõeldud Tema töö edenemise takistamiseks. Püsiva usu abil võivad kõik raskuste mäed eemaldatud saada.

Mõnikord kasvatab Jumal oma töölisi sellega, et lubab neile pettumusi ja näilisi ebaõnnestumisi. Tema eesmärk on õpetada neid raskusi võitma. Ta püüab sisendada neile otsusekindlust muuta iga näiline ebaõnnestumine õnnestumiseks. − The Review and Herald, 16. jaanuar 1908.

Jaga Facebookis