Seisukoht: iga inimese väärikus ja väärtus

Avaldatud 1.2.2022, allikas TEDNews

Trans-Euroopa divisjon kinnitab iga inimese väärtust ja väärikust ning mõistab hukka igasuguse füüsilise, seksuaalse ja emotsionaalse väärkohtlemise ning vägivalla.

Kahjuks on vägivallal ja kuritarvitamisel elu eri staadiumeis palju eri palgeid. Näiteks abielusisesed füüsilised vägivallapursked, sundus, vägistamine või vägivald või vägivallaga ähvardamine või verbaalne hirmutamine ja mitteverbaalne vägivaldne käitumine. Siia kuulub ka pilastamine ja alaealiste laste väärkohtlemine või hüljatusse jätmine. Ka eakate vastu suunatud vägivald võib olla füüsiline, psühholoogiline, seksuaalne, sõnaline, materiaalne või meditsiiniline, see võib olla ka hülgamine ja hooletusse jätmine. Need on vaid mõned näited, vägivalla vorme on teisigi.

Me usume, et iga inimene on loodud Jumala näo järgi. Jeesus oli valmis ristil surema, nii et igaüks, kes võtab vastu Tema ohvri, saaks igavese elu anni. Oma maapealse teenistuse kestel näitas Jeesus üles armastust ja kaastunnet kõigi suhtes, Ta jättis meile eeskuju, mida järgida. Vägivallal ja kuritarvitamisel ei ole kohta ei koguduses ega väljaspool seda.

Kui me oleme silmitsi vägivalla ja kuritarvitamisega, siis vastame kollektiivselt ja üksikisikuna,

- kuulates neid, kes on kuritarvitamise tõttu kannatanud, aktsepteerides nende kogemust ning armastades neid; me kinnitame nende väärtust inimesena;

- pakkudes professionaalset kaitset (psühholoog või nõustaja), kes on vahendaja ohvri ja teatud sorti komitee vahel, nii et ohver ei peaks kogema veel rohkem haiget tegevaid olukordi, kus ta peaks avalikus kontekstis uuesti rääkima oma valusast isiklikust ja privaatsest loost;

- kõneldes ohvrite kaitsmisest, nii usukogukonnas kui ka ühiskonnas;

pakkudes hoolitsevat tuge üksikisikutele ja perekondadele, keda kuritarvitamine ja vägivald on puudutanud;

- hoolitsedes selle eest, et kogudus ei tõukaks endast ära ei ohvrit ega ka ründajat, kuid samal ajal kindlustades, et ründaja oma tegude eest vastust kannaks;

- võttes vastu enda moraalse vastutuse anda kuritarvitamisest teada, kui seda on meie koguduses, perekondades või meie kogukonnas, ning kinnitada, et selline kuritahtlik käitumine on seitsmenda päeva adventistide koguduse mõõdupuude väärkasutamine;

- vaadates, et kuriteoteadet ei pisendataks, vaid sellesse suhtutaks tõsiselt ja võetaks kohaseid samme selle teate edasiandmiseks võimudele;

- pakkudes lepitusteenistust, kui ründaja kahetseb oma tegu ja seetõttu on võimalik jätkata andestuse ja taastava suhtega. Kahetsus hõlmab alati täie vastutuse võtmist tehtu eest, tahtlikkust halb igal võimalikul moel heastada ja muutusi käitumises;

- andes endale aru, et meie ressursid on piiratud ja pidades seega nõu professionaalidega, kes on oma ala eksperdid – nii hoidutakse olukorrast, kus oskamatus võib tekitada veel rohkem kahju;

- õppides selle teema osas juurde, et pakkuda neile, keda kuritarvitamine ja vägivald on mõjutanud, parimat võimalikku hoolitsust.

Me oleme püüdnud Trans-Euroopa divisjonis järgida adventkoguduse algatust End-it-now, et panna vägivallale piir, eriti naistevastasele vägivallale. Selle eesmärgiga on kogudus toetanud naiste varjupaikade rajamist, kus naised ja lapsed leiavad pärast vägivaldsest olukorrast eemaldudes turvapaiga. Me anname endale aru, et haavatavate kaitsmiseks on veel palju vaja ära teha. Trans-Euroopa divisjon vaatab lähiajal üle kõik oma dokumendid, kus käsitletakse vägivalla ja kuritarvitamisega seonduvat, ning koostööd tehakse kõigi allasutustega, nii et igal asutusel oleks kuritarvitamissüüdistuste puhuks vastav protseduur.

Olgem lootuse majakad ja varjupaigad neile, kes on haiget saanud, kes on katki – näidakem neile selles pimedas maailmas valgust.

Alljärgnevalt seitsmenda päeva adventistide koguduse seisukohad seotud teemade suhtes:

Naiste- ja tüdrukutevastase vägivalla lõpetamine (2010)

Laste seksuaalne ärakasutamine (1997)

Perevägivald (1996)

Väärkohtlemine ja perevägivald (1995)

Teksti originaal on siin. 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat