Peakonverentsi aastakoosolek hääletas koguduse ühtsuse dokumendi poolt

Avaldatud 13.10.2016, allikas Adventist Review

Teisipäeval, 11. oktoobril kiitsid peakonverentsi aastakoosoleku saadikud heaks üksikasjaliku tegevuskava selle kohta, kuidas toimida siis, kui koguduse mingi tasand ei lähtu oma tegevuses ülemaailmse adventkoguduse poolt vastu võetud sätetest.

Hääletustulemus oli 169–122*, peakonverentsi nõukogu esitas saadikuile kolmeleheküljelise dokumendi, kus kutsub üles kannatlikkusele ja palvetamisele ning esitab mitmesammulise kava dialoogiks, et lepitada omavahel koguduse üksusi ja koguduse poolt vastuvõetud sätteid.

Terve aasta väldanud protsess, mida mitmed delegaadid nimetasid lepitavaks lähenemiseks, sisaldas konsultatsioone koguduse erinevate tasandite vahel, pastorite kirju, mis õhutasid tegutsema kooskõlas koguduse korraga, ja palju palvetamist. Kui kõnealune küsimus on seotud koguduse põhiuskumustega või koguduse poolt hääletamise teel vastu võetud otsuse või korraga ja kui küsimus jääb lahendamata, siis järgmine samm on tegutsemine. Nimetatud dokumendis on peakonverentsi nõukogule tehtud ettepanek visandada mustand edasiste sammude jaoks ning esitada see 2017. aasta aastakoosolekule.

„Me töötame väsimatult, et edendada head dialoogi ja arutlust,“ ütles üleilmse koguduse president Ted Wilson pärast hääletamist. „Issand ei luba oma kogudusel vaaruda,“ ütles ta. „See kogudus läheb misjonitööga edasi.“

Teisipäeval eelnes hääletamisele pea kolmetunnine arutelu dokumendi sisu üle. Dokument kannab pealkirja „Unity in Mission: Procedures in Church Reconciliation“ (Ühendus misjonis: koguduse lepitamise protseduurid). Aastakoosolekul osaleb 315 delegaati, kes esindavad rohkem kui 200 riigi 19,5 miljonit koguduseliiget. Hääletusel osales 291 delegaati.

Michael Ryan, peakonverentsi presidendi abi, kes oli dokumendi koostamise juures, selgitas teisipäevase arutelu alguses, et selle dokumendi keskmes ei ole naiste ordineerimise küsimus.  Selle mõte on tagada olukord, et koguduse kõik tasandid lähtuksid üleilmse koguduse korrast. See aitab hoida koguduse ühtsust ning täita koguduse ülesannet levitada maailmale evangeeliumi. „Selle dokumendi keskmes ei ole naiste ordineerimine, ent see võib kujuneda selle küsimuse proovikiviks,“ ütles Ryan.

2015. aasta peakonverentsi töökoosolekul ei kiidetud heaks ettepanekut, et kogudus võib teatud piirkondades naisi pastoriks ordineerida. Sellele vaatamata on kogudused mõnes piirkonnas naisi ordineerinud.

Paljud nendest 50 inimesest, kes soovisid arutelul sõna võtta, väljendasid dokumendi suhtes muret. Mõni neist oli külaline, kel oli sõna-, kuid mitte hääletusõigust. Ühed ütlesid, et muretsevad selle dokumendi kasutusala ulatuslikkuse pärast, näiteks kõigile teadaolevad variatsioonid koguduse poliitikas. Teised tajusid teisipäevast hääletust kui San Antonio hääletuse järelkaja, ning ütlesid, et see küsimus ei ole mitte pääste- vaid südametunnistuse küsimus. Oli neid, kes ütlesid, et kõnealune dokument mitte ei ühenda kogudust, vaid lõhestab seda.

Põhja-Ameerika divisjoni president Daniel Jackson ütles, et on rääkinud ja palvetanud oma piirkonna kogudustega, nagu dokumendis on kirjas, ent ei näe, kuidas see dokument koguduse ühtsust suurendada võiks. Ta sõnas, et küsimus, millele delegaadid dokumenti heaks kiites lõppeks vastama peavad, on lihtne: kas see otsus aitab kaasa koguduse ühtsusele?

Andrewsi ülikooli dekaan sõnastas paljude delegaatide mure, väljendades nõutust selles, et näib, justkui võrdsustataks selles dokumendis koguduse põhitõed ja koguduse poliitika. Ta tegi ettepaneku uurida teoloogiliselt küsimust, kuidas on koguduse poliitika ja koguduse peamised põhitõed omavahel seotud.

Osa delegaate sõnas, et tunnevad, justkui oleks dokumendi esitamise ja hääletamisele panemisega kiirustatud ja et nad vajavad uurimiseks rohkem aega.

Dokumendi esimese mustandi kirjutasid Ryan ja 13 divisjoni presidendid möödunud suvel.

Kergem meeleolu täitis saali siis, kui peakonverentsi asepresident Tom Lemon, kes koosolekut juhatas, teatas, et järgmine delegaat, kes sõna saab, on William Miller – saal reageeris sellele naeruga. Potomaci liidu president on adventistliku liikumise rajaja nimekaim.

Miller jätkas huumorilainel, öeldes: „Loodetavasti pole see suur pettumus.“

Dokumenti toetanud delegaatide sõnul olid teiste delegaatide tõstatatud teemad peaküsimusest väljaspool ja peaküsimus oli nende sõnul selles, kas üleilmse koguduse eri tasandid peavad tegutsema peakonverentsi töökoosolekul vastuvõetud otsuste raames või mitte.

„Mul ei ole õigust koguduse otsustest kõrvale kalduda,“ ütles delegaat Kathryn Proffitt. Ta lisas, et ta peab oma isiklikud vaated kõrvale panema, kui need peakonverentsi töökoosolekul vastuvõetud korraga vastuollu lähevad.

Preakonverentsi asepresident Guillermo Biaggi sõnas, et peakonverentsi töökoosolekul vastu võetud otsusel on ülemaailmne mõjuväli. „Me peame sellele hääletustulemisele alistuma,“ sõnas ta. Ta lisas, et kõnealune dokument toetab misjonitööd „isegi, kui mõned arvavad teisiti“.

Saalis oli erinevaid arvamusi, ent kõige keskmes oli misjonitöö. Delegaadid rääkisid kirglikult oma soovist, et kõik kogudusejuhid ja –liikmed oleksid tööpõllul, levitamas evangeeliumi.

„Kõik, kes me siin oleme, me armastame kogudust,“ ütles New Jersey liidu president Jose Cortes. Ta meenutas oma vanaema, kes oli talle pastoriks saamisel öelnud: „Sina kuulud kogudusele ja kogudus kuulub Jeesusele.“ Ta pöördus delegaatide poole sooviga, et nad mõtleksid nendele sõnadele.

Pärast enam kui kaks tundi kestnud arutelusid kuulutas Lemon välja hääletamise. Hääletamine oli salajane ning kasutati pabersedeleid.

Lemon ütles pärast hääletustulemuste selgumist antud intervjuus, et talle meeldis arutelude õhkkond ning ta usub, et kõik on probleemi mõistnud. „Tõeline töö alles algab,“ lisas ta.

---

* Hääletustulemuse protsendid on samad nagu 2015. aasta San Antonio ordineerimisteemalise hääletuse tulemused: 58%-42%. San Antonios hääletasid peakonverentsi töökoosoleku delegaadid järgmise küsimuse osas:

„Pärast Piibli ja Ellen G. White'i tekstide palvemeelset uurimist ordinatsiooni teemal, ja uurimisrühmade raportite uurimist, pärast hoolikat kaalumist, mis on kogudusele ja selle missooni täitmisele parim – kas divisjonide nõukogud võivad korraldada naiste ordineerimist kogudusetööliste ametisse, juhul kui nad leiavad, et see on nende territooriumil sobilik?" järgnevalt:

jah – 977 häält, ei – 1381 häält, ei hääletanud – 5, kokku 2363 hääletussedelit.

Jaga Facebookis
Loe lisaks
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat