Lõpuaja äriplaan

Avaldatud 23.3.2016, autor Virve Toom, allikas Meie Aeg

Peetrus kutsub meid üles: „Sellepärast, vennad, püüdke seda enam teha kindlaks oma kutsumine ja valik; sest kui te seda teete, siis te ei komista iial.“ (2Pt 1:10)

Tänapäeva inimestele on tuttav sõna: äriplaan. Alustades mingit ettevõtmist, olgu see siis orienteeritud tulu saamiseks või heategevuslikul eesmärgil, kirjutatakse äriplaan või projekt. Kirjutatakse selleks, et olla veendunud ettevõtmise edukuses. Tuleb ju kõik tahud läbi kirjutada, ja selleks, et kirjutada, tuleb kõik läbi mõelda.

Nimi, ajalugu, taust ehk kes ma olen ja miks otsustan just sellist ettevõtmist alustada. Põhiväärtused, missioon, visioon. Meeskond, kellega plaanin koostööd teha. Keskkond, tooted-teenused, turg-konkurents jne. Ja lõpuks finantsplaan – kust tulevad vahendid plaanitu teostamiseks.

Niisiis – tark peab plaani, enne kui midagi alustab. Kuidas on meie usueluga? Mõistan, kui mõtlete, et äriplaani ja usuelu küll ei sobi võrrelda! Aga siiski! Sest kui alustades argielus mingit ettevõtmist, mis võib osutuda väga lühiajaliseks, teeme nii palju tööd, planeerime, seame eesmärgid, kaalume läbi võimalused ja ohud, siis miks mitte teha seda oma usuelus, mis peaks olema palju olulisem ja palju kaugeleulatuvamate eesmärkidega. 

Vahemärkusena võiks lisada, et äriplaani ei kirjutata ainult ettevõtet alustades, ka tegutsevatel ettevõtetel soovitatakse äriplaani kirjutada – selleks, et paremini hinnata oma senist tegevust ja seada uusi eesmärke. Seega ei ole praegune mõtisklus mitte ainult oma usuteed alustavatele kristlastele, vaid meile kõigile. Vahekokkuvõtted tulevad ainult kasuks ja eesmärk saab selgemaks!

Oma isiklikule taustale, nimele, ajaloole saab igaüks ise mõelda. Mina toon esile meie koguduse nime ja missiooni, ehk meie ühise nime ja missiooni.

Meie nimi, seitsmenda päeva adventistid, sisaldab kaht olulist uskumust. „Seitsmenda päeva“ viitab piibellikule hingamispäevale ja „adventistid“ peegeldab meie veendumust Jeesuse tagasituleku lähedusest (advent ld tulemine). Me usume ja ootame Jeesuse teistkordset tagasitulekut ning valmistume selleks.

Seitsmenda päeva adventistide koguduse missioon on kuulutada kõigile rahvastele igavest evangeeliumi, juhtides neid vastu võtma Jeesust kui isiklikku Päästjat ning õpetades neid valmistumisel Tema peatseks tagasitulekuks.

Nii nimes kui ka missioonis kordub üks teema: Jeesuse teine tulek, selle lähedus, selleks valmistumine. Siit kerkib esile meie visioon ehk tuleviku­nägemus ehk lõppeesmärk: Jeesuse teine tulek! 

Kristuse teine tulemine on meie õnnis lootus, evangeeliumi suur haripunkt. Päästja tulemine on tõeline, isiklik, nähtav ja globaalne sündmus. Nähes prohvetikuulutuste täitumist ning praegust olukorda maailmas, usume, et Kristuse tulek on lähedal. Selle sündmuse aega ei ole ilmutatud, seepärast kutsutakse meid valmis olema igal ajal.

Täna asume punktis A ja liigume punkti B, mil toimub Kristuse taastulek. Ei tahaks seda sündmust nimetada lõpuks, sest siis saab ju kõik uus alguse. Aga nimetame seda siis käesoleva projekti või etapi lõpuks. 

Mis toimub A-st B-sse liikudes? Kas istume ja ootame? Ei-ei, missioonis on kirjas: kuulutada kõigile rahvastele igavest evangeeliumi. 

Et see nii on, loeme Piiblist Jeesuse enda sõnu: „Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.“ (Mt 24:14)

Etapp tänasest päevast kuni Kristuse taastulekuni on tegevuseks – evangeeliumi kuulutamiseks. Kuna me kõik oleme erinevad, siis kindlasti ei tee me seda ühtemoodi. Igaühel on oma osa, mida tuleb täita. 

Kristuse tähendamissõnas oli kümne neitsi missiooniks valmis olla ja valgustada teed. Meiegi missiooniks on särada, näidata valgust, kiirata soojust, valmis olla, liikuda edasi, aidata eksinut, julgustada, tunnistada, ehk teisisõnu – kuulutada evangeeliumi!

Kui nüüd äriplaanist järge ajada, siis peaksin kirjutama veel kristlase põhiväärtustest, meeskonnatööst, üldisest keskkonnast, tegevusplaanist, kristlaseks olemise tugevatest ja nõrkadest külgedest, võimalustest ja ohtudest. Kuna kõigest ühe korraga ei jõua kirjutada, siis liigume äriplaani lõppu ja viimane peatükk on finantsplaan ehk vahendid, mille abil ma saavutan eesmärgi.

Oleme ausad, äriplaani kirjutatakse tihti just selleks, et vahendeid (raha) saada – toetust või laenu. Peab näitama, kui suur on omafinantseering ehk kui palju ma ise panustan. Ja kindlasti peab välja tooma oskused, võimed ja eeldused, tõestamaks, et ma suudan saadud vahendeid hästi kasutada ja viin plaanitu ellu. 

Kui suur on eesmärgi poole püüeldes, evangeeliumi kuulutades minu oma panus? Millised on minu võimed, talendid? Milline minu tegevus evangeeliumi kuulutamise töös toob inimesed Kristuse juurde?

Loeme mõned kirjakohad: „Ent jumalakartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on. Ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suuda me ka midagi maailmast ära viia.“ (1Tm 6:6,7)

Taavet teab rääkida: „Sest sina süütad mu lambi; Issand, mu Jumal, valgustab mu pimedust. Sest sinuga ma jooksen väehulga kallale, oma Jumalaga ma hüppan üle müüri.“ (Ps 18:29,30) Valgustamiseks on vaja lampi ja Jumal süütab selle ja kardetavad olukorrad, ületamatud raskused on koos Jumalaga võidetavad ja ületatavad.

Suur evangelist Paulus kirjutab filiplastele: „Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.“ (Fl 4:13) Paulus oleks võinud kirjutada, et Jumal aitab mind paljus. Aga ei, ta teadis, et kõik tuleb Jumalalt.

Taevasse minnes lubas Jeesus oma järelkäijatele: „Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.“ (Ap 1:8)

Kristlase eesmärgi poole püüeldes pean tunnistama, et mul pole vahendeid, pole endas liikumapanevat jõudu, pole oskusi, pole eeldusi, pole talente. Kõik tuleb Suurelt Investorilt! Kõik! Ja Ta usaldab mind, Ta loodab minule, sest koostöös peab missioon, adventkuulutuse viimine kogu maailmale, saama lõpetatud! 

Mis on minul anda? Minupoolne peab olema valik, otsus. Minu tahe ja valmisolek liitub Püha Vaimu väega. 

Mõtleme korraks lapse sünni ootusele. Mida tunnevad vanemad, kuidas valmistuvad? See ootuseaeg on ju ainult ettevalmistus, tähtsündmus on lapse sünd ja siis algab elus uus etapp. Kuid ettevalmistusaeg on ülioluline ja esmane ettevalmistus toimub vanemate peas, mõtetes. Kui äkki jõuab mõtetesse, et varsti sünnib meie laps, oodatud laps, armastatud laps, siis on see otsus – oodata ja armastada kedagi, keda ma veel ei ole näinud. Alles pärast otsuse tegemist järgneb tegutsemine, sest armastus sunnib tegutsema. 

Jeesuse tuleku ootus ärgitab ka meid tegutsema. Paulus teab: „Sest Kristuse armastus sunnib meid. (2Kr 5:14) Minagi olen osa saanud sellest armastusest – kas see sunnib mind tegutsema?

Mitte kõik vanemad ei ole teinud ettevalmistust, nagu meie tegime oma esimese lapse sünni ootuses. Nimelt oli meil aegsasti varutud kanistritäis bensiini ja see seisis ukse kõrval stardivalmis. Oli bensiinikriis, bensiinijaamadest ei olnud midagi saada, ja selline ettevalmistus oli hädavajalik, et õigel ajal linna haiglasse jõuda. Ükski autojuht ei teinud ühtegi sõitu, kui polnud selleks bensiini anda. Täna sellise asja peale ei mõtlekski, bensiinijaamad on igal suuremal ristmikul ja nad on hästi varustatud. Harjume hüvede ja mugavustega, ka vaimulikus mõttes. Kui paljud meist on õppinud piiblitekste pähe, mõttega, et tuleb aeg, mil mul pole Piiblit? Täna ma saan ju avada Piibli kasvõi oma mobiilis, kus iganes ma viibin.

Me ei tea, millised olukorrad meid ees ootavad. Viiel neitsil kümnest lõppes õli lampidest. Kas mul on piisavalt õli või bensiini, kas ma oman Püha Vaimu väge, kas olen valmis? Jeesus lubas, et me saame Püha Vaimu väe, et olla Tema tunnistajad. Püha Vaim on saadetud Isa ja Poja poolt selleks, et Ta jagab vaimulikke ande, annab väe tunnistamiseks Kristusest ja kooskõlas Pühakirjaga juhib kõige tõe sisse. See on liikumapanev jõud. Kui minu armastus ei jahtu, kui minu otsus on jätkuvalt kindel, et ma tahan olla Kristuse tunnistaja, siis võin kindel olla, et Püha Vaimu ligiolu on minuga. 

Äriplaani kirjutamine peaks andma vastused, kas see mida plaanin ette võtta või ka juba olen ette võtnud, tasub ennast ära. Kas suudan alustatu lõpule viia? Millise kokkuvõtte võiksime teha? 

Praeguse etapi lõppeesmärk on Kristuse tulek. Millised vahendid on meil töö edukaks teostamiseks: omafinantseeringu reale tuli 0, aga sponsor ja ühtlasi tööde Juht on usaldusväärne ja võimas. 

Seega me ei pea kahtlema ega kartma. Teeme julgelt tööd, mis on meile usaldatud ja armastus olgu meie sundijaks! 

Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat