Kristlike Lastelaulude Konkurss

Avaldatud 10.4.2020

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu lasteosakond kuulutab välja Kristlike Lastelaulude Konkursi. 

Laulude esitamise tähtaeg 01.10.2020. 

„Laulge Jehoovale uus laul.“

Ps 96:1

Kristlike lastelaulude konkursi läbiviimise tingimused
(edaspidi tingimused)

1. Üldsätted  

1.1 Kristlike lastelaulude konkursi (edaspidi laulukonkurss) eesmärk on:

  • innustada värsimeistreid ja heliloojaid looma värskeid hea sõnumiga kristlikke lastelaule;
  • ärgitada laule loonud autoreid oma sahtlisse kogutud teoseid jagama;
  • tunnustada uut loomingut ja selle autoreid;
  • levitada head sõnumit lastele ning kogukonnale üldisemalt.
  • varustada kogudusi uute kristlike lastelauludega.

1.2 Laulukonkurssi viib läbi Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu moodustatud korraldustoimkond (edaspidi korraldustoimkond).

1.3 Laulukonkursile esitatud laule hindab korraldaja poolt nimetatud žürii (edaspidi žürii)

1.4 Korraldustoimkonna asukoht on Tondi 26, Tallinn 11316; telefon 734 3211; e-post: office@advent.ee.  

2. Laulule esitatavad nõuded  

2.1 Laulukonkursil osalev laul peab vastama järgmistele nõuetele:

2.1.1 laulu kestvus ei tohi ületada kolme minutit;

2.1.2 laulul peavad olema kristlikud algupärased sõnad ja muusika;

2.1.3 laul peab olema eestikeelne;

2.1.4 laulu sõnad ja muusika ei tohi olla trükisena avaldatud enne 1. oktoobrit 2020;

2.1.5 laul ja selle esitus peavad olema kooskõlas seaduse ja hea tavaga ning ei tohi kahjustada laulukonkursi mainet;

2.1.6 laul peab olema autori enda originaalne looming.  

3. Autoritele esitatavad nõuded  

3.1 Laulukonkursil võivad osaleda autorid ja autorite kollektiivid (edaspidi autor). Laulukonkursil ei või osaleda autorid, kes on korraldustoimkonna või žürii liikmed. Autoriks võib olla Eesti Vabariigi kodanik või füüsiline isik, keda loetakse Eesti residendiks tulumaksuseaduse § 6 mõttes.

3.2 Laulukonkursil osalemisega nõustuvad autorid konkursi tingimustega ning võtavad endale kohustuse järgida korraldustoimkonna nõudmisi, teha koostööd laulukonkursi läbiviimiseks tingimustes nimetatud eesmärkidel, viisidel ning tähtaegadel. Autorid kinnitavad et punktis 2.1.4 esitatud nõuded on täidetud ning lauluga ei rikuta mis tahes kolmandate isikute varalisi ega isiklikke autoriõigusi; ning konkursil osalemisega annavad autorid nõusoleku laulu reprodutseerimiseks, eksponeerimiseks, levitamiseks, edastamiseks ja avalikuks esitamiseks ehk avaldamiseks ning üldsusele kättesaadavaks tegemiseks;

4. Laulukonkursil osalemine  

4.1 Laulukonkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 1. oktoobriks 2020 korraldustoimkonnale esitada märgusõnaga “Kristlike lastelaulude Konkurss” varustatud, ühes kinnises pakendis:

  • vokaalse ja instrumentaalse esituse salvestis digitaalses formaadis
  • paberkandjal korrektselt vormistatud noot koos sõnadega
  • paberkandjal laulu eestikeelsed sõnad
  • märgusõnaga varustatud, eraldi suletud ümbrikus, andmed laulu pealkirja ja autorite kohta (ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed, isikukood, pangaarve number), nõusolek/kinnituskiri konkursil osalemiseks ja teose kasutamiseks.

5. Laulukonkursi võitja valimine  

5.1 Žürii kutsub kokku korraldustoimkond. Parimate laulude valimine žürii poolt toimub oktoobris 2020. a.

5.2 Laulude väljavalimine toimub alljärgnevalt:

5.2.1 iga žüriiliikme poolt igale laulule antud punktid liidetakse ja tehakse kindlaks enim punkte saanud laul;

5.2.2 kui kaks või enam laulu koguvad võrdse punktisumma, võrreldakse žürii antud maksimumpunktide arvu;

5.2.3 kui võrdse punktisumma tõttu tuleks ka pärast punkti 5.2.2 rakendamist valituks lugeda enam kui üks laul, siis määratakse paremusjärjestus loosi teel.

5.3 Korraldustoimkond avalikustab valituks osutunud laulude autorid ja pealkirjad Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu veebilehel laulude pealkirjade tähestikulises järjekorras ning teavitab laulukonkursi tulemustest valituks osutunud laulude autoreid hiljemalt novembrikuu jooksul 2020. a.

6. Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit jätab endale õiguse teha konkursitingimustes muudatusi. Muudatused avalikustatakse Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu veebilehel.

Jaga Facebookis