Töökoosoleku viies päev, 6. juuli

Avaldatud 7.7.2015, autor Averonika Beekmann

Kui ma täna Alamoddome'i jõudsin, kuulsin juba kaugel treppidel, et keegi räägib väga valju häälega. See keegi oli Shian O'Connor, kes pidas terve oma hommikuse jutluse teemal Faithful End-time Living: Preparation for His Return forte fortissiomos. Kui tavaliselt pastorid kulminatsiooni juures tõstavad häält, et kõik teaksid – nüüd peab kuulama, siis tema kõneles väga intensiivselt ja mõne olulisema koha peal rääkis veidi, õige pisut vaiksemini.

O'Connor ütles – hüüdis – et koguduses on puudu kolmest asjast: Kristuse õigusest, usust ja Jumala Vaimust. „Meie enesehinnang erineb Jumala hinnangust meile. Me arvame, et meiega on kõik ok, aga tegelikult ei ole. See on vale kindlustunne.” Kutsudes kuulajaid üles minema tagasi Jeesuse juurde, ütles O'Connor, et „shop is still open”. Ilmutuse 3. peatüki soovitused annavad kogudusele veel võimaluse. Tee uks lahti, kuid: Jumal tuleb igaühe juurde ükshaaval, Jumal ei tule koguduse juurde, Ta ei koputa koguduse uksele, Ta tuleb igaühe ukse taha.

„Jumal on meie eest maksnud liiga palju, et kogudusest loobuda. Jumalale ei avalda numbrid muljet, Ta vaatab kogudust, Ta tahab, et ehitaksime üles usku, oleksime Kristuse õiguses ning et meil oleks Püha Vaimu vägi.”

Kui te olete kunagi käinud suures spordihallis, siis teate, et on põrand ja istmed, mis lähevad järjest ülespoole. Põrandal mängitakse korvpalli, millele pealtvaatajad siis kaasa elavad – meie oleme praegu meeskond, kellele kaasa elatakse. Kuulama ja vaatama tulnud inimesed on siin sõnavõttudele ja kommentaaridele plaksutanud, ent neid ikka kutsutakse järjepidevalt üles plaksutamisest hoiduma, sest toimumas ei ole ideede ja ettepanekute võistlus, vaid arutelu.

Kõik delegaadid istuvad põrandal, kõik külalised neil pealtvaatajate istmetel. TEDi sektsioon on kohe pealtvaatajate sektsiooni kõrval. Seal pealtvaatajate sektsioonis istub üks must mees, kellel on samuti väga vali hääl. Täna selle valju jutluse ajal hüüdis ta mitu korda (seda hüüdmist on ta enne ka korduvalt teinud ja see kõlab väga kaugele): Ohohooo! Yes! Amen! All right! Tema hüüetega kaasneb paras ports energiat. Kadestamisväärne entusiasm.

Tänast töökoosolekut alustati teadaandega, et täna, 6. juulil täpselt 600 aastat tagasi põletati tuleriidal Jan Hus. Mikrofoni juurde tuli Daniel Duda, kes on päris Tšehhist, ning luges ette ühe tsitaadi Ellen White'ilt Jan Husi kohta. „Suures võitluses” on Husi kohta terve peatükk – kohane aeg selle ülelugemiseks ongi neil päevil.

Seejärel tuli kõnepulti Ted Wilson, kes andis teada otsusest, mille arutamise kohta ma pole enne kirjutanudki. Paar päeva tagasi, see oli vist lausa esimesel päeval, soovis üks delegaat võtta arutlusele teema, kuidas loetakse mingi küsimus otsustatuks, missuguse häälteenamusega. Kõik põhikirjaküsimused peavad saama 2/3 häältest, kõik muud küsimused lihthäälteenamuse. Delegaat arvas, et kõik küsimused peaksid saama otsustatud häälteenamusega 2/3. Saal otsustas selle küsimuse saata uurimiseks steering committe'le (ST, seesama termin, mida ma ka eile ei osanud tõlkida, see komisjon arutab koosoleku jooksul kerkinud küsimusi). ST tuli täna oma soovitusega tagasi. See kõlas nii: kuna kõigil peakoosolekutel ajaloos ja ka madalama tasandi koosolekutel on asju alati otsustatud lihthäälteenamusega, siis ei hakata ka seekord korda muutma. Selline ettepanek pandi hääletamisele ja saal hääletas selle poolt. Nii et tänased põhitõdesid puudutavad otsused langetati kõik lihthäälteenamusega.

Enne kui asusime põhitõdede sõnastusi uurima ja nende üle hääletama, selgitas Piibliuuringute Instituudi direktor Artur Stele, et põhitõdedes ei ole midagi muudetud: nii nagu me oleme neid tõdesid siiani uskunud, nii on need ka edaspidi seal olemas. Ent lähtudes sellest, et aja jooksul keel muutub, on tehtud kohandusi ja selgitusi, kõigepealt grammatilisi, aga ka mõtte selguse huvides. Ühtegi põhitõde põhimõtteliselt ei muudetud.

Põhjus, miks põhitõdesid hakati üle vaatama, on selles, et 2010. aasta Atlanta sessioonil esitas üks delegaat ettepaneku vaadata üle kuuenda põhitõe sõnastus ja mõtteselgus, ühtlasi otsustas põhitõdede ülevaatamise komisjon siis üle vaadata kõik põhitõed. Siiani olid meie põhitõed sõnastusega, mis on pärit aastast 1980. Stele rõhutas, et selles protseduuris on äärmiselt oluline osa üleilmsel arutelul ja palvemeelsel uurimisel, mida on püütud ka saavutada.

Adventkogudusel on 28 põhitõde, nendest 13., 14., 15., 16., 26., 27. ja 28. jäeti nii, nagu nende sõnastus seni on olnud. Muudeti vaid seda, et mõned viitavad teisesed kirjakohad jäeti välja, sisse jäeti kirjakohad, mis on vastava teema suhtes primaarsed.

1., 4., 6., 8. ja 24. põhitõe muudatus saadeti komiteesse tagasi. Esimese koosoleku alguses homme alustatakse taas nendesamade põhitõdede sõnastuse üle arutamise ja hääletamisega.

Kuuenda põhitõega läks nii, et Stele tegi ettepaneku, et komisjon kuulab saali mõtteid ja ettepanekuid, mitte midagi praegu ei hääletatud ega otsustatud sisu osas, komisjon vaatab kogutud mõtted läbi ja homme alustatakse siis uue versiooniga. Saal hääletas selle ettepaneku poolt ja andis komisjonile ka paraja nimekirja muudatusettepanekuid.

Mõned mõtted kuuenda põhitõe osas, mida saal väljendas: * mida täpselt tähendab sõna recent (recent six-days creation), kas 6000, 10 000 või miljon aastat; * termin nädal tekkis pärast loomisnädala lõppemist, seega ei saaks justkui kasutada fraasi six-day loomise kohta, sest nädal loodi pärast loomist; * päeva, st ka nädala pikkus on aja jooksul (looduskatastroofidest tulenevalt) muutunud, seega ei ole kohane põhitões sedastada „unit of time that we call a week today”; * kui põhitõdede preambulis on lause, et Piibel on meie ainuke alus, usutunnistus – Sola Scriptura –, siis miks me peaksime lisama oma põhitõdedesse selgitusi, las ta jääb nii, nagu on, Piiblis ei ole loomise kohta väga palju andmeid ja keegi meist ei saa sinna tagasi minna või midagi ajalooliselt (=teaduslikult) tõestada; * ettepandud sõnastus sedastab, et Jumal on kõikide asjade Looja: „Jumal ei loonud Saatanat, Ta lõi Lutsiferi, Jumal ei loonud aatompommi, Ta lõi aatomi”; * kas me usume, et Jumal lõi KÕIK kuue päevaga; see ei kattu meie arusaamaga suurest võitlusest, mis algas enne meie maailma loommist; * me ei peaks tegema oma põhitõdede teksti nii detailseks, mõnikord less is more

Kommentaare ja ettepanekuid oli väga palju, homme saab kuulda, missuguse ettepanekuga komisjon tagasi tuleb. Veel tehti ettepanek, et hääletaksime homme kõik kõnealused fraasid selles põhitões eraldi läbi, sest ühise paketina neid võtta ei saa. Selle kohta täna otsust ei langetatud.

Muide, kõik põhitõed arutati läbi suvalises järjekorras. Või õigemini – kindlasti ei olnud see suvaline ja oli komisjoni poolt nii esitatud, nagu nad paremaks pidasid, aga saalis istudes oli see tõesti üsna kaootiline, me ei liikunud järjekorras esimesest viimaseni. Üks delegaat tuli küsima, miks me sedasi teeme, sest see ajab segadusse. Stele vastas: „Just to make life more interesting.” Saal vastas sellele naerupahvakuga ja punktide arutamisega mindi täpselt sama kaootiliselt edasi.

Kõik soovijad saavad vaadata põhitõdede muudatusettepanekuid, mis ka vastu võeti, siit, kui laadite punasele tekstile vajutades endale alla päevakorra.

Vahepeal käis delegaatide ees valimiskomisjon, kes esitas aruande peakonverentsi osakonnajuhtide kohta. Kaplanaat – M. Ceballos, lastetöö – Linda Mei Lin Koh, kommunikatsioon – Williams S. Costa, haridus – Lisa Beardsley-Hardy, peretöö – Willie ja Elaine Oliver, tervisetöö – Peter Landless, ministerial assosiation (pastorite ühendus) – Jerry Page, sekr – Janet Page, avalikkussuhted ja usuvabadus – Ganoune Diop, hingamispäevakool – Duane McKey, naistetöö – Heather-Dawn Small, noortetöö – Gilbert Cangy. Kõik osakonnajuhid paluti koos abikaasadega ka lavale, kogudus tänas neid aplausiga.

Ühtlasi võeti vastu aruanne ka sekretariaadi, laekuriosakonna ning audiitorite kohta.

Divisjonide presidentide kohta käiv aruanne võeti samuti vastu. TEDi presidendina jätkab Raafat Kamal, Põhja-Ameerikas jätkab samuti senine president, Daniel R. Jackson, Euro-Aasia divisjoni ette valiti M. Kaminski, kuna senine esimees valiti peakonverentsi asepresidendiks. Inter-Euroopa divisjoni esimees on M. Brito, Inter-Ameerikas I. Leito, Lõuna-Ameerikas E. Kohler. Need on meile lähemad ja tuttavamad divisjonid, teisi ei jõudnud üles kirjutada, slaidid läksid üsna kiiresti edasi. Divisjonide presidendid paluti koos abikaasadega aplausi saatel lavale.

Peakonverentsi asepresidente oli seni 9, nüüd valiti neid 6. Wilson põhjendas vähendamist sellega, et PK alt on paar suurt üksust läinud NADi alla ja töökoormus ei ole enam nii suur, lisaks sellele toimivad ka divisjonide presidendid asepresidentidena. Pärast mõningast arutelu võeti vastu järgmine nimekiri: E. Simmons, A. Stele, G. Mbwana, G. Biaggi, A. Santos ja T. Lemon. Ka nemad paluti aplausi saatel koos abikaasadega lavale.

Koosolek lõppes pool tundi pärast seda, kui oleks pidanud lõppema ning väsinud delegaadid jalutasid jalgu lohistades ja päeva mõtteid seedides hotelli või siis kuskile mujale.

Pärastlõunasele koosolekule oli mul eesõigus jalutada koos professoriga Andrewsi ülikoolist. Kui sain teada, kes ta on, olin tema arvamusest kohe eriti huvitatud. Ta võrdles seekordset töökoosolekut 1888. aasta Minneapolise töökoosoleku ning isegi Jeruusalemma nõupidamisega. Jeruusalemma nõupidamise kohta saab lugeda Apostlite tegude 15. peatükist.

Tänased pildid on tedMedia tehtud.

Ja veel: neile, kes loevad inglise keeles: Washington Postis on artikkel töökoosoleku kohta. 

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat